زینوم: برندینگ پزشکان و مراکز سلامت

پزشکان و مراکز طرف قرارداد اعضای تیم تبلیغات زینوم سابقه مارکتینک سابقه کار تیم زینوم
بیش از 130 پزشک
82 نفر
بیش از 1500 پروژه مارکتینگ
از سال 1393
معرفی زینوم تبلیغات پزشکی